Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinė sauga tai – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu. Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame.

Mūsų kvalifikuotų specialistų pagalba siūlome pasinaudoti šiomis paslaugomis:

Darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais (kas 3 metus)

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 12 punktas (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970) nustato, kad juridinių asmenų vadovai, nepriklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, periodiškumu – kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873Žin., 2012, Nr. 105-5360).

Tuo tikslu juridinio asmens vadovas turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, kurioje nurodoma: 1) priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė; 2) darbuotojų (valstybės tarnautojų) išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 patvirtinti „Minimalius reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360) numato šias priešgaisrinės saugos mokymo temas:

1. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (30 minučių).

2. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (60 minučių): teritorijos priežiūrai; statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms; elektros įrenginiams; šildymui ir vėdinimui; technologiniams procesams; pavojingų medžiagų transportavimui; medžiagų sandėliavimui; statybos darbams; ugnies darbams.

3. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 minučių): stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos; lauko gaisrinio vandentiekio sistemos; dūmų ir šilumos kontrolės sistemos; pirminės gaisro gesinimo priemonės.

4. Veiksmai kilus gaisrui (45 minutės).

5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (15 minučių).

Darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti darbuotojus (valstybės tarnautojus) su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, darbuotojų (valstybės tarnautojų) teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Pastebėtina, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1103) 21 punkto 1 papunktyje yra numatyta, kad patikrinimo metu, be kitų pagrindinių klausimų, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti ar objekte yra atliekamas periodinis visų darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos kursas

Lietuvos Respublikos (toliau LR) Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518; Žin., 2008, Nr.71-2704; Žin., 2010, Nr.1-30; Žin., 2010, Nr.118-5992; Žin., 2010, Nr.137-6996) skelbia, kad LR veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame.

To paties įstatymo 11 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių. Įmonės, įstaigos ir organizacijos vadovas gali savo vadovaujamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojui pavesti kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Siekiant tinkamo aukščiau paminėtų pareigų įgyvendinimo LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 5 dalis numato juridinio asmens vadovui pareigą – baigti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą: „Priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.“

Pastebėtina, kad to paties įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje yra pasakyta, kad priemonės priešgaisrinei saugai užtikrinti visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose finansuojamos iš jų arba joms skirtų lėšų. LR Vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 buvo patvirtinti kriterijai įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą (Žin. 2003, Nr. 54-2403).

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2013, Nr. 85-4297) 11 punktas nustato, jog įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus (Žin., 2003, Nr. 54-2403), vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą (Žin., 2003, Nr. 68-3114) ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

Vadovaujantis šiais kriterijais priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą turi baigti šių juridinių asmenų vadovai:

1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 bendro ploto C kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

3. Objektai, kuriuose naudojamų ar laikomų pavojingų medžiagų kiekis pagal Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinius kiekius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 1999, Nr. 68-2186), viršija pirmąjį (I) ribinių kiekių lygį.

4. Prekybos objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto prekybos salių.

5. Gydymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 stacionarių gydymo vietų.

6. Viešbučiai, moteliai, socialinės rūpybos įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 vietų.

7. Kultūros objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto salių, saugyklų.

8. Kiti objektai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

Nuo 2017 08 17 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintos Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos.

Praktiniai mokymai - kaip naudotis gesintuvu

Organizuojame pas klientus praktinius gesintuvų panaudojimo mokymus

Klientui pageidaujant, organizuojame praktinius gesintuvų panaudojimo mokymus.

Gesintuvų išpardavimas

Parduodame gesintuvus visoje Lietuvoje, atliekame jų techninę priežiūrą

Patikros kaina nuo 5,00 Eur už vieną gesintuvą (kiekvienam klientui kaina suderinama atskirai, pagal susitarimą, priklausomai nuo kiekio).

Pavadinimas

Nominalieji leidžiamieji užpildų tūriai, l

Tinka gesinti, laikymo sąlygos, kita informacija

Kaina, EUR/vnt. su PVM

Vandens-pūtų gesintuvai, žymėjimas – VPG (pripildyti vandens ir putų koncentrato mišinio)
VPG – 6 (tinka ir gyvenamajam būstui, ir verslo sektoriui) A, B klasių gaisrus. Gali būti laikomi temperatūroje nuo +5°C iki +50°C.
Po panaudojimo lieka gesinimo medžiaga.

46.00

VPG – 9 (tinka ir gyvenamajam būstui, ir verslo sektoriui)

60.50

 

Pavadinimas

Nominaliosios leidžiamosios užpildų masės, kg

Tinka gesinti, laikymo sąlygos, kita informacija

Kaina, EUR/vnt. su PVM

Miltelių gesintuvai, žymėjimas – MG (pripildyti gesinimo miltelių)
MG – 2 (skirtas lengviesiems automobiliams) A, B, C klasių gaisrus, + tinka gesinti elektros įrenginius su įtampa iki 1000 V. Gali būti laikomi temperatūroje nuo    -30°C iki +50°C. Po panaudojimo lieka gesinimo medžiaga

20.00

MG – 4 (tinka ir gyvenamajam būstui, ir verslo sektoriui)

31.50

MG – 6 (tinka ir gyvenamajam būstui, ir verslo sektoriui)

36.30

 

Pavadinimas

Nominaliosios leidžiamosios užpildų masės, kg

Tinka gesinti, laikymo sąlygos, kita informacija

Kaina, EUR/vnt. su PVM

Anglies dioksido (angliarūgšties) gesintuvai, žymėjimas – AG (pripildyti anglies dioksido)
AG – 2 (gali būti naudojamas ir  lengviesiems automobiliams) B, C klasių gaisrus, + tinka gesinti elektros įrenginius su įtampa iki 1000 V. Gali būti laikomi temperatūroje nuo -30°C iki +50°C.
Po panaudojimo gesinimo medžiagos nelieka

51.00

AG – 5 (tinka ir gyvenamajam būstui, ir verslo sektoriui)

73.00

 

Gaisrų klasės:

A klasė kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims (mediena, tekstilė, guma)
B klasė skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai (benzinas, skiedikliai, aliejus, dažai, alkoholis)
C klasė dujų gaisrai
D klasė metalų gaisrai

 

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

Gesintuvų skaičius parenkamas taip:

  1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes;
  2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 priedo 1 lentelė);
  3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 priedo 2 lentelė);
  4. apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 priedo 3 lentelė).

Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.

Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.

Gaisrinės saugos instrukcijos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų “Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” (Žin., 2005, Nr. 26-852) 5 punktas nustato, kad kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos vadovaujantis šių taisyklių 1 priedu.

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

1 priedas

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Gaisrinės saugos instrukciją tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyta:

1. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai.

2. Atskirų gamybos procesų gaisrinės saugos reikalavimai, kurių pažeidimai gali sukelti gaisrą.

3. Sprogių ir gaisringų medžiagų laikymo ir transportavimo sąlygos.

4. Rūkymo vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis, įrengimo reikalavimai.

5. Degių medžiagų surinkimo ir šalinimo iš patalpų, specialiųjų drabužių naudojimo reikalavimai.

6. Kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingos ribos, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas.

7. Elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai.

8. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.

9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.

Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.

Vadovaujantis aukščiau nurodytais “Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” (Žin., 2010, Nr. 99-5167) reikalavimais gaisrinės saugos instrukcijai, visos įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios iki 2010 09 01 turėjo seno pavyzdžio Priešgaisrinės saugos instrukcijas, turėjo jas iš naujo peržiūrėti, pataisyti ir patvirtinti.

___________________

Tų pačių “Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” 173 punktas nustato, įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką.

Tai reiškia, kad jeigu Jūsų įmonėje vykdomi ugnies darbai, tai yra: gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.), Jums privalų papildomai parengti Ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukciją.

___________________

Žinotina, jog kai kurie juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos pagal kompetenciją, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir nesumažindamos reikalavimų, numatytų “Bendrosiose gaisrinės saugos taisyklėse” bei kituose gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gali parengti ir, suderinusios su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas), patvirtinti įmonių, įstaigų, organizacijų gaisrinės saugos taisykles.

Gaisrinės saugos ženklai

Prekiaujame visais gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos ženklais.

1.1. Evakuacinis išėjimas į kairę, 130×130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.2. Evakuacinis išėjimas į dešinę, 130×130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.3. Krypties rodyklė (pasukimas kas 90 laipsnių), 130×130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.4. Krypties  45 laipsnių rodyklė (pasukimas kas 90 laipsnių), 130×130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.5. Evakuacinis išėjimas į kairę, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.6. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.7. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.8. Evakuacinis išėjimas į dešinę, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.9. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.10. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.11. Evakuacinis išėjimas tiesiai, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.12. Evakuacinis išėjimas tiesiai, 130×230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.13. Susirinkimo vieta, 200X200, fotolium., , kaina 5,00 Eur / 1 vnt.

2.1. Gesintuvas, papr. lipd., , kaina 1,50 Eur / 1 vnt.

2.2. Gaisrinės žarnos ritinys, kaina 1,50 Eur / 1 vnt.

2.3. Gaisro aliarmo skelbimo vieta, , kaina 1,50 Eur / 1 vnt.

3.1. Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų, kaina 2,00 Eur / 1 vnt.

3.2. Rūkymo vieta, kaina 2,00 Eur / 1 vnt.

3.3. Vandens šaltinis, kaina 2,00 Eur / 1 vnt.

Norėdami nusipirkti Jums reikalingą ženklą (us) – rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt arba skambinkite tel. (8 5) 270 88 09 arba mob. 8 698 87 147, nurodydami ženklų pavadinimą, išmatavimus, eilės numerį, kiekį.

Jeigu vieno ar kito ženklo neturime, jie gaminami, tuomet pilnai paruoštas užsakymas išsiunčiamas per 4-5 dienas.

Vilniaus, Elektrėnų, Zarasų m. klientams prekes pristatome nemokamai iš anksto suderintu laiku.

Kitų miestų klientams prekes siunčiame paštu. Užsakymų nuo 100 EUR siuntimo išlaidas apmokame mes.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų “Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” (Žin., 2010, Nr. 99-5167) 61 punktas nustato, kad gaisrinės saugos ženklai turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404 buvo patvirtinti “Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai” (Žin., 2005, Nr. 152-5630) kurie ir numato visus reikalavimus gaisrinės saugos ženklams.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013 05 01 įsigaliojo “Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų” (Žin., 2013, Nr. 42-2099) pakeitimas, kuris nustato, kad evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis, praėjus 10 minučių nuo ne trumpesnio kaip 15 minučių 50 lx šviesos srauto stiprumo poveikio, turi būti ne mažesnis nei 180 mcd/m2.

(evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai – ženklai, nurodantys saugios žmonių evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptį)

Norint nustatyti kiek ir kokių ženklų Jums reikia – būtina vadovautis šiuo teisės aktu bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų “Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” (Žin., 2010, Nr. 99-5167) reikalavimais.

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintų “Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių” (Žin., 2011, Nr. 17-815) 23 ir 24 punktai nustato reikalavimus evakuaciniam apšvietimui.

(Evakuacinis apšvietimas – avarinio apšvietimo dalis, nurodanti evakavimo (-si) kelius ir užtikrinanti galimybę žmonėms (personalui) saugiai pasišalinti iš patalpų ir statinių evakavimo (-si) keliais, kai išsijungia darbinis apšvietimas)

Evakuacinis apšvietimas, užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui perėjų ir evakavimo (si) kelių apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui, turi būti naudojamas:

1) negyvenamosiose patalpose, jeigu vienu metu jose būna 50 ir daugiau žmonių;

2) didesniuose nei 2000 m2 ploto visuomeninės paskirties pastatuose;

3) didesniuose nei 1000 m2 ploto garažuose;

4) didesniuose nei 50 m2 ploto prekybos paskirties patalpose;

5) visose gamybos paskirties patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės, o užgesus darbiniam apšvietimui dirbantys technologiniai įrenginiai kelia traumų pavojų;

6) visose gamybos paskirties patalpose be natūralaus patalpų apšvietimo;

7) evakavimo (si) keliuose, vedančiuose iš visų anksčiau minėtų patalpų ir pastatų, taip pat gydymo paskirties ir kitų pastatų evakavimo (si) keliuose, kur daugiausia būna ribotų judėjimo galimybių žmonės.

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami:

1) prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais;

2) prie evakavimo (si) keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų tiesiogiai apšviestas;

3) kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje;

4) kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje;

5) kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje;

6) visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų);

7) prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų ir stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų valdymo įrangos įrengimo vietų.

Kad įgyvendinti visus priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai priešgaisrinės saugos žinių bei skirti daug brangaus laiko.

Norėdami padėti Jums – kviečiame pasinaudoti mūsų pagalba. Su mūsų specialistų pagalba įsįgysite reikalingus ženklus bei tinkamai įgyvendinsite visus priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus.

Nedegūs audeklai

Parduodame nedegius audeklus:

NA 1×1,20 – 15,00 Eur / 1 vnt.

NA 1,20×1,80 – 18,00 Eur / 1 vnt.

*gali būti ir kitokių išmatavimų

Gera papildoma gaisro gesinimo priemonė nedielio ploto gaisrams. Ypač tinka virtuvėje – riebalų gaisrams, taip pat tinka gesinti lengvai užsiliepsnojančius skysčius bei degius skysčius, galima gesinti žmogų. Atlaiko iki 600 °C, tinka kultūros vertybėms laikinai apsaugoti.

Pratybų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planui išmokti organizavimas (kas 3 metus)

„Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 6 punktas (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) nustato, kad Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje rengiamas pagal 2 priede nurodytus reikalavimus.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas) turi būti parengtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių.

Planą, tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.

Šiam planui išmokti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti rengiamos pratybos.

Pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873Žin., 2012, Nr. 105-5360) šios pratybos nuo 2012 11 01 turi būti organizuojamos kartą per 3 metus, nagrinėjant temą „Veiksmai kilus gaisrui“, kadangi valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai turi būti organizuojami periodiškumu kas 3 metai.

Reikalavimai pratyboms:

  1. Garsinis informavimo apie gaisrą signalas;
  2. Imituojamas gaisras;
  3. Numatomas tariamojo gaisro židinys;
  4. Numatomos tariamai uždūmintos patalpos;
  5. Pilnai evakuojami darbuotojai.
  6. Rekomenduojama pratybų trukmė – 60 min.

Maksimalus evakuacijos laikas – 6 min.

Galime padėti parengti dokumentaciją ir kartu sudalyvauti – Jūsų darbuotojų (valstybės tarnautojų) pratybose veiksmų kilus gaisrui planui išmokti. Kaina nuo 100,00 Eur.

Objekte esančių gaisro gesinimo priemonių techninė priežiūra

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 11 straipsnio 3 dalies 1, 7, 8 punktai nustato, kad Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo:

1) užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame;

2) aprūpinti objektą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

3) užtikrinti, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 patvirtintų “Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių” (Žin., 2010, Nr. 152-7772) 9 punktas nustato, jog gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus.

Gesintuvo techninę priežiūrą sudaro gesintuvų priežiūros norminiuose aktuose ir gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nustatytų techninių paslaugų, teisinių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad naudojamas gesintuvas būtų veiksminga gesinimo priemonė, visuma.

Pagal gesinimo medžiagos tipą gesintuvai skirstomi į šias kategorijas: I kategorija – vandens gesintuvai (pripildyti vandens, vandens su priedais arba vandens ir putų koncentrato mišinio); II kategorija – miltelių gesintuvai (pripildyti gesinimo miltelių); III kategorija – anglies dioksido gesintuvai (pripildyti anglies dioksido).

Pagal pristatymą į gaisro vietą gesintuvai skirstomi į nešiojamuosius (bendroji masė ne didesnė kaip 20 kg) ir vežiojamuosius (bendroji masė didesnė kaip 20 kg).

Gesintuvo patikros kaina – 6,00 Eur / 1 vnt.

Gaisrinės žarnos perkantavimas – 10,90 Eur / 1 vnt.

Gaisrinio čiapo patikra slėgmačiu – 7,02 Eur / 1 vnt.

Esant didesniems užsakymams kaina derinama atskirai.

Vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 422 punktas).

Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus įforminti raštu (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 431 punktas).

Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 408 punktas).

Objekto privalomų kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai

KABELIŲ IR LAIDŲ IZOLIACIJOS VARŽŲ MATAVIMAI

Nuo 2016 12 24 nebegalioja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 141 „Dėl norminio dokumento “Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys” patvirtinimo“.

Šį įsakymą pakeitė Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, įsigaliojęs nuo 2016 11 15.

ATLIEKAME ŠIAS PASLAUGAS:

VARŽŲ MATAVIMAI

ŽAIBOLAIDŽIO ĮŽEMINTUVO ĮŽEMINIMO IR JUNGČIŲ PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMAI

Papildoma paslauga - kasmetinė pastatų apžiūra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 (Žin., 2004, Nr. 98-3658) 41.1, 42.1, 43 punktais :

1) statinių periodines apžiūras sudaro – kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui);

2) statinio apžiūras, tyrimus bei auditą techninio prižiūrėtojo teikimu statinio naudotojo lėšomis vykdo – kasmetines ir neeilines apžiūras – specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą;

3) kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.