Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojų sauga ir sveikata tai – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Mūsų kvalifikuotų specialistų pagalba siūlome pasinaudoti šiomis paslaugomis:

Jūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės auditas

Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsniu:

1. Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę, nurodytos šio Įstatymo 33 straipsnyje, neatleidžia darbdavio nuo šioje dalyje nustatytos pareigos. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis.

2. Darbdaviui atstovaujantis asmuo siekdamas įgyvendinti darbdavio pareigą organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą, nustatydamas įmonėje šių priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarką, paskirdamas darbdavio įgaliotus asmenis ir duodamas jiems konkrečius pavedimus įgyvendinti prevencines priemones.

Kad užtikrinti visus darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai darbuotojų saugos ir sveikatos žinių bei skirti daug brangaus laiko.

Norėdami padėti Jums – kviečiame pasinaudoti mūsų paslauga – darbuotojų saugos ir sveikatos būklės auditas ir su mūsų specialistų pagalba įgyvendinsite visus darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Kaina sutartinė.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi:

Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą (toliau šiame straipsnyje – darbdavio paskirti asmenys). Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikos ar bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau šiame straipsnyje – valstybė narė) piliečiu, kitu fiziniu asmeniu, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, (toliau šiame straipsnyje – fizinis asmuo) ir (ar) Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kitoje valstybėje narėje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kita organizacija, ar jų filialais (toliau šiame straipsnyje – juridinis asmuo) dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Kad tinkamai įgyvendinti visus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus, susijusius su įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymu, juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai investicijų šiai sričiai. Turėti savo įmonėje gerą darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą kainuoja nemažai, nes jam reikia mokėti konkurencingą atlyginimą ir visus kitus privalomus mokesčius.

Norėdami padėti Jums – kviečiame pasinaudoti mūsų paslauga – įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies vykdymas ir su mūsų kvalifikuotų specialistų pagalba galėsite susikoncentruoti ties savo pagrindine veikla ir sutaupyti savo įmonės lėšas. Kainos sutartinės, nuo 250,00 Eur / 1 mėn.

Profesinės rizikos vertinimo organizavimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 patvirtintų “Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų” 6 punktas skelbia, jog įmonėje rizikos vertinimą organizuoja darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Šių nuostatų  15.2. punkto antroje pastraipoje numatyta išimtis dėl parengiamųjų darbų etapo, – esami ir galimi rizikos veiksniai, kurių keliamas pavojus yra aiškiai labai mažas ir mažai tikėtinas, gali būti nevertinami.

Rizikos vertinimui atlikti įmonėje tvarkomuoju dokumentu paskiriamas kompetentingas asmuo (asmenys).

Jei kompetentingam asmeniui (asmenims) trūksta žinių ar įgūdžių, darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja šio asmens (asmenų) mokymą rizikos vertinimo klausimais.

Jei įmonėje nėra ar trūksta kompetentingų asmenų, su paslaugas teikiančiu išorės kompetentingu asmeniu (asmenimis) sudaroma sutartis dėl rizikos vertinimo atlikimo.

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus – siūlome kreiptis į mus dėl Jūsų įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės rizikos vertinimo organizavimo. Mes patarsime kaip geriau viską sureguliuoti. Kaina už 1 darbo vietą, įskaitant ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą – nuo 150,00 Eur.

Privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų ir vairuotojų sveikatos patikrinimų organizavimas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 patvirtinto 13 priedo „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo” 7 punktas numato, kad:

darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, nurodant:

1) vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;

2) kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;

3) pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje;

4) metines efektinės apšvitos dozes bei apšvitos dozes, gautas darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dirbant ypatingomis sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;

5) F Nr. 048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu bei darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu.

Atkreiptinas dėmesys, kad pildant Asmens medicininę knygelę būtina nurodyti kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, pvz.: jei darbuotojas kilnoja krovinius rankomis (ypač kai moteris kelia daugiau kaip 10 kg, o vyras kelia daugiau kaip 30 kg) knygelėje, prie rizikos veiksnių, reikia rašyti LR SAM NR. 301 13 priedas 2 lentelė 4.2.1. punktas – krovinių tvarkymas rankomis; o jeigu darbuotojas dirbs su kompiuteriu būtina įrašyti LR SAM NR. 301 13 priedas 2 lentelė 4.3.2. punktas – darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.). Svarbu pastebėti, jog 13 priedo 2 lentelės numatytas tikrinimų periodiškumas -1 kartą per 2 metus, t. y. beveik visiems kenksmingiems rizikos veiksniams ir medžiagoms.

Žinotina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2002 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 1145 “Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą ir šių asmenų tikrinimo tvarkos”. Iš esmės tai tokios pagrindinės ekonominės veiklos sritys ir darbai:

1) visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai, išskyrus druskos, cukraus ir spirito gamybą;

2) sveikatos priežiūros veikla ir darbai;

3) vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos;

4) paslaugos gyventojams: stacionariose socialinės globos ir slaugos įstaigose, laikino gyvenimo įstaigose, dienos globos įstaigose, paslaugų gavėjo namuose, kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, bendrabučiuose, sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir gydyklose, viešbučiuose, moteliuose, keleiviniuose laivuose, lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose teikiamos paslaugos; pirčių, saunų, baseinų, maudyklų ir soliariumų paslaugos; kirpimo, skutimo, manikiūro, pedikiūro ir kūno kosmetikos paslaugos;

5) kitos veiklos sritys: visų rūšių galvijų, auginamų mėsai ar pienui, priežiūra, melžimas ir pieno tiekimas; paukščių priežiūra paukštynuose.

Darbuotojai, nurodyti darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše, privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai.

Be aukščiau paminėtų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visi vaikų lopšeliai – darželiai, darželiai – mokyklos ir kitos įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą taip pat privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintu “Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu”.

pagrindinės mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus – siūlome organizuoti Jūsų darbuotojų privalomus sveikatos profilaktinius patikrinimus, teikiame pagalbą sudarant darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką, nustatant rizikos veiksnius ir t.t. Galime organizuoti sveikatos patikrinimus darbo vietose iš anksto sutartu laiku. Kaina 25,00 Eur / 1 darbuotojui.

Prekiaujame Asmens medicininėmis knygelėmis, apsk. f. 048/a, 1 vnt. kaina 5,00 Eur.

Organizuojame privalomus vairuotojų sveikatos patikrinimus:

I gr. A, B, BE kat. – kaina nuo 40,00 Eur. (periodiškumas kas 10 metų);

II gr. C, CE, D, DE, TR1, TR2, SM, SZ kat. – kaina nuo 60,00 Eur (periodiškumas kas 2 metai).

Darbų saugos mokymai

Organizuojame darbų saugos mokymus pagal šias neformaliojo profesinio mokymo programas:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Jeigu nežinote kaip parinkti tinkamiausią programą – skambinkite mob. 8 698 87 147 ir rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt

Prieš pasirenkant mokymo programą būtinai reikia žinoti pagrindinę Jūsų įmonės vykdomą ekonominę veiklos rūšį (pagal EVRK sekcija, skyrius, grupė klasė) ir bendrą visų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių.

Daugiau informacijos apie DSS mokymą ir atestavimą rasite http://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=22

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu.

Neformaliųjų mokymų saugos ir sveikatos klausimais organizavimas
 • Organizuojame ir vykdome pas UŽSAKOVĄ šiuos neformalius darbuotojų mokymus:
 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijos tobulinimo.
 • Apsaugos darbuotojų, sargų, budinčių iki dvidešimt keturių valandų per parą, saugos ir sveikatos klausimais.
 • Darbuotojų, tvarkančių krovinius rankomis.
 • Darbdavio įgaliotų asmenų darbuotojų saugai ir sveikatai (įmonės vidaus (neatskirų struktūrinių) padalinių vadovų).
 • Vaikų turizmo renginio vadovų (reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 patvirtinto “Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo” 13.2. punktas.
Privalomų mokymų pagal SAM 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) organizavimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtino Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programąPrivalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą mokymo programą.

Šiose mokymo programose nurodyti profesijų, darbų ar veiklos sričių darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą, įgyti žinių sveikatos klausimais, įgyti žinių higienos klausimais, o tam tikri asmenys (tai yra iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų) privalo išklausyti mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą.

Žinotina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą Nr. 590, kuriuo patvirtino “Profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašą”.

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos reikalavimus – siūlome kreiptis į mus dėl aukščiau minėtų privalomų mokymų organizavimo:

 • Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas
 • Privalomasis higienos įgūdžių mokymas
 • Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą

Kainos grupėms derinamos atskirai.

Kainos pavieniams asmenims 15,00 Eur / 1 klausytojui.

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas

Rengiame visą reikalingą darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentaciją (darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, vidaus tvarkos, darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai). Paketo kaina sutartinė.

Registracijos žurnalai, reikaingi beveik visoms įmonėms:

1) Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų r. ž.;

2) Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje r. ž.;

3) Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis r. ž.;

4) Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais r. ž.;

5) Gaisrinės saugos instruktažų r. ž.;

6) Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų patikrinimų r. ž.;

7) Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų r. ž.