Aktualijos

Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo ( AKTUALI AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2017 08 23) 5 punkte numatyta, kad:

Darbdaviai kompleksinę informaciją pateikia savanoriškai deklaruodami Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo būklę, jeigu atskirais Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais nenustatyta kitaip (šio Aprašo 6 punktas).

Aprašo 6 punktas:

Darbdavių, kurie turi pateikti kompleksinę ar (ir) teminę informaciją, kategorijos nustatomos atskirais Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais. Šios kategorijos nustatomos atsižvelgiant į ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių ir vykdomos veiklos, galinčios kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, pobūdį, vertinant trijų paskutiniųjų metų šalies darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ar (ir) einamųjų kalendorinių metų nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų skaičiaus augimą, taip pat prognozuojamus pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių (AKTUALI AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2017 05 27) 13 punktas skelbia, kad:

Ūkio subjektų, kurie Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka deklaravo VDI duomenis (informaciją) apie teisės aktų reikalavimų laikymosi būklę (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalis), planiniai patikrinimai neatliekami 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio deklaravimo (informacijos atnaujinimo) datos. Ši nuostata netaikoma vykdant planinius patikrinimus pagal Taisyklių 10–12 punktus, taip pat VDI metiniame veiklos plane nurodytuose tikrintinuose ekonominės veiklos sektoriuose bei kitais atvejais, kai vykdyti ūkio subjekto planinius patikrinimus reikalauja teisės aktai.

Taigi darbdaviams, kurie savanoriškai deklaravo kompleksinę informaciją (jeigu jie neturėjo teikti ar (ir) teminės informacijos) Valstybinei darbo inspekcijai, kaip numato teisės aktas, yra nustatyta lengvata – jų įmonėse planiniai patikrinimai nebus atliekami 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio deklaravimo.

Nuo 2017 07 01 įsigaliojo naujasis LR Darbo kodeksas, kuris įvedė nemažai pareigų darbdaviams. Darbdaviams, priklausomai nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus iki 10, nuo 20 arba nuo 50, reikia parengti naujus vidinius (lokalinius) dokumetus kaip:

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. LR DK 27 straipsnio 3 dalisdarbuotojai turi būti supažindinti su informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

Darbo tvarkos taisyklės. LR DK 42 straipsnio 4 dalisdarbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai ir atrankos komisijos sudarymas atleidžiant darbuotojus darbdavio iniciatyva, nesant jų kaltės dokumentai. LR DK 110 straipsnio 3 punktasdarbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius (vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius – su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais ilgiau kaip tris mėnesius susijusių darbuotojų skaičius) yra daugiau kaip 10 darbuotojų, privaloma patvirtinti atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus ir sudaryti atrankos komisiją atleidžiant darbuotojus darbdavio iniciatyva nesant jų kaltės (šio kodekso 57 straipsnio 3 dalis);

LR DK 57 straipsnio 3 dalisjeigu perteklinę darbo funkciją (darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, – kai planuojama nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės) atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – su profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio sudaryta komisija, į kurią turi būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys.

Kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo taisyklės. LR DK 110 straipsnio 5 punktasdarbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius (vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius – su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais ilgiau kaip tris mėnesius susijusių darbuotojų skaičius) yra daugiau kaip 10 darbuotojų, privaloma sudaryti kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo taisykles (šio kodekso 128 straipsnio 4 dalis).

Darbo apmokėjimo sistema. LR DK 140 straipsnio 3 dalisdarbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi. Kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiaudarbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą susipažinti visiems darbuotojams.

Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir kt. dokumentai. Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 10 punktas: darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius Darbo kodekso įsigaliojimo dieną yra 20 ir daugiau, išskyrus Darbo kodekso 169 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, per šešis mėnesius nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos (t.y. iki 2018 01 01) sudaro darbo tarybos rinkimų komisiją Darbo kodekso 171 straipsnyje nustatyta tvarka.

LR DK 169 straipsnio 1 dalisdarbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų, išskyrus 169 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį:  jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.

LR DK 171 straipsnio 2 dalispirmuosius rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro darbdavys.

LR DK 173 straipsnio 1 dalisdarbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti šiame kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį darbo tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

LR DK 173 straipsnio 6 dalisne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios darbo tarybos pirmininkas raštu informuoja darbdavio buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie darbo tarybos sudarymą, jos valdymo organus, darbdavio įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje sudaryta darbo taryba, pavadinimą.

LR DK 176 straipsnio 3 dalisapie darbo tarybos veiklos pabaigą Darbo kodekso 176 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ir 176 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytais pagrindais, kai nauja darbo taryba nesudaroma per 6 mėnesius, darbdavys raštu informuoja darbdavio buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių (reikia parengti darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir kt. dokumentus).

LR DK 27 straipsnio 7 dalisdarbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones.

LR DK 26 straipsnio 6 dalisdarbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones.

LR DK 44 straipsnio 1 dalisiki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti informaciją apie darbo sąlygas. Ikisutartinis darbuotojo informavimas apie darbo sąlygas.

Taip pat reikia žinoti, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 yra patvirtinta nauja darbo sutarčių forma, kuri turi būti naudojama sudarant darbo sutartis nuo 2017 07 01.

Kartu su nauju LR Darbo kodeksu įsigaliojo ir atnaujintas LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, bei nauji Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, kurie pakeitė anksčiau galiojusius Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus.

Nuo 2017 09 01 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo. Jo 21 punktas nustato, kad:

21. Priešgaisrinio techninio patikrinimo metu tikrinama, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus, ir atsižvelgiama į kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai. Patikrinimo metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti šiuos pagrindinius klausimus:

21.1. ar objekte yra parengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos ir atliekamas periodinis visų darbuotojų instruktavimas bei mokymas priešgaisrinės saugos klausimais;

21.2. ar objekte yra parengti žmonių evakuacijos planai;

21.3. ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus,

gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi, tvarkingi;

21.4. ar evakuacijos keliai ir išėjimai laisvi ir parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu;

21.5. ar koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus;

21.6. ar teritorija, patalpos yra pakankamai aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

21.7. ar gesintuvai techniškai tvarkingi, laiku pripildomi, jų tipas ir išdėstymo vietos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

21.8. ar statiniuose ir patalpose tvarkinga elektros instaliacija, ar naudojami tik techniškai tvarkingi elektros prietaisai, ar jie tinkamai eksploatuojami;

21.9. NETEKO GALIOS.

21.10. ar technologiniai įrenginiai techniškai tvarkingi ir eksploatuojami pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus;

21.11. ar medžiagos sandėliuojamos nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

21.12. ar techniškai tvarkingi gaisriniai hidrantai, vidaus gaisrinis vandentiekis, ar jie tikrinami teisės aktų nustatyta tvarka;

21.13. ar aktyviosios gaisrinės saugos priemonės techniškai tvarkingos ir nuolat veikiančios, ar atliekama jų periodinė techninė priežiūra.

Taip pat tikrinama objektų atitiktis ir kitiems priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, nustatantiems eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, atsižvelgiant į statinių, patalpų, įrenginių funkcinio naudojimo paskirtį.

Nuo 2017 11 01 įsigalioja nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių.