Naujienos

Nuo 2017 07 01 įsigaliojo naujasis LR Darbo kodeksas bei kiti norminiai teisės aktai, kurie įvedė nemažai naujovių darbdaviams. Plačiau skaitykite skyriuje Aktualijos.

Privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų ir vairuotojų sveikatos patikrinimų organizavimas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 patvirtinto 13 priedo „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo” 7 punktas numato, kad:

darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, nurodant:

1) vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;

2) kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;

3) pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje;

4) metines efektinės apšvitos dozes bei apšvitos dozes, gautas darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dirbant ypatingomis sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;

5) F Nr. 048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu bei darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu.

Atkreiptinas dėmesys, kad pildant Asmens medicininę knygelę būtina nurodyti kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, pvz.: jei darbuotojas kilnoja krovinius rankomis (ypač kai moteris kelia daugiau kaip 10 kg, o vyras kelia daugiau kaip 30 kg) knygelėje, prie rizikos veiksnių, reikia rašyti LR SAM NR. 301 13 priedas 2 lentelė 4.2.1. punktas - krovinių tvarkymas rankomis; o jeigu darbuotojas dirbs su kompiuteriu būtina įrašyti LR SAM NR. 301 13 priedas 2 lentelė 4.3.2. punktas - darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.). Svarbu pastebėti, jog 13 priedo 2 lentelės numatytas tikrinimų periodiškumas -1 kartą per 2 metus, t. y. beveik visiems kenksmingiems rizikos veiksniams ir medžiagoms.

Žinotina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2002 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 1145 "Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą ir šių asmenų tikrinimo tvarkos". Iš esmės tai tokios pagrindinės ekonominės veiklos sritys ir darbai:

1) visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai, išskyrus druskos, cukraus ir spirito gamybą;

2) sveikatos priežiūros veikla ir darbai;

3) vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos;

4) paslaugos gyventojams: stacionariose socialinės globos ir slaugos įstaigose, laikino gyvenimo įstaigose, dienos globos įstaigose, paslaugų gavėjo namuose, kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, bendrabučiuose, sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir gydyklose, viešbučiuose, moteliuose, keleiviniuose laivuose, lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose teikiamos paslaugos; pirčių, saunų, baseinų, maudyklų ir soliariumų paslaugos; kirpimo, skutimo, manikiūro, pedikiūro ir kūno kosmetikos paslaugos;

5) kitos veiklos sritys: visų rūšių galvijų, auginamų mėsai ar pienui, priežiūra, melžimas ir pieno tiekimas; paukščių priežiūra paukštynuose.

Darbuotojai, nurodyti darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše, privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai.

Be aukščiau paminėtų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visi vaikų lopšeliai - darželiai, darželiai - mokyklos ir kitos įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą taip pat privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintu "Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu".

O pagrindinės mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus - siūlome organizuoti Jūsų darbuotojų privalomus sveikatos profilaktinius patikrinimus, teikiame pagalbą sudarant darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką, nustatant rizikos veiksnius ir t.t. Galime organizuoti sveikatos patikrinimus darbo vietose iš anksto sutartu laiku. Kainos nuo 15,00 Eur / 1 darbuotojui.

Prekiaujame Asmens medicininėmis knygelėmis, apsk. f. 048/a, 1 vnt. kaina 1,50 Eur.

Organizuojame privalomus vairuotojų sveikatos patikrinimus:

I gr. A, B, BE kat. - kaina nuo 25,00 Eur. (periodiškumas kas 10 metų);

II gr. C, CE, D, DE, TR1, TR2, SM, SZ kat. - kaina nuo 35,00 Eur (periodiškumas kas 2 metai).

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.