Naujienos

Civilinės saugos mokymo centre išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą privalo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto "Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo" 1 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos 2016 metų kursų grafikas

Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą privalo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto "Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo" 2 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 metų civilinės saugos mokymo kursų grafikas

2016 METŲ VAPGV CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANAS

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose kompleksinių (planinių) patikrinimų 2016 metais planas

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau ESVP) – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

ESVP tikslas – padėti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovui organizuoti ir koordinuoti ūkio subjekto ar kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, taip pat Rekomendacijose numatytais atvejais padėti ūkio subjekto ar kitos įstaigos vadovui ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui, jei teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti sudaromas, organizuoti ir koordinuoti įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl įvykio būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

ESVP rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Jeigu ūkio subjekte, kitoje įstaigoje nustatyti keli pavojai (pvz., gaisras, sprogimas arba didelio pavojingųjų medžiagų kiekio išsiveržimas į aplinką), plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengtį kiekvieno pavojaus atveju.

ESVP peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą), bet ne rečiau kaip kartą per metus.

Pagrindinis norminis teisės aktas nustatantis pareigą parengti ir suderinti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (ESVP) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-37, kuriuo yra patvirtinti “Kriterijai  ūkio subjektams ir  kitoms   įstaigoms, kurių  vadovai turi organizuoti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą ir ūkio subjektams, kurių vadovai  turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“. Skiriamos 2 pagrindinės grupės, kurioms numatyta ši pareiga:

1) kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis esant nepalankioms aplinkybėms gali sukelti pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryti kitą žalą, dėl kurių galėtų susidaryti ekstremalioji situacija ir

2) kuriuose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdantys ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kai juose vienu metu gali būti 50 ar daugiau pagal minėtą programą besimokančių žmonių; socialinės globos įstaigos ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kai jose vienu metu gali būti 50 ar daugiau žmonių; teikiantys apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.), kai juose vienu metu gali būti 100 ar daugiau žmonių ir kt.

ESVP rengiamas vadovaujantis šiais pagrindiniais norminiais teisės aktais:

1) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 "Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo" ir

2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 "Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo". Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios rekomendacijos nuo 2016 05 01 pakeistos. Tai reiškia, kad visi iki 2016 05 01 ūkio subjektuose, kituose įstaigose parengti ESVP (planai) privalo būti iš naujo peržiūrėti ir atnaujinti.

Taip pat būtina naudotis šiais bei kitais norminiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 "Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo" ir

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 "Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo".

Kad teisingai parengti ESVP (ekstremaliųjų situacijų valdymo planą), juridinio asmens vadovas turi skirti daug dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai civilinės saugos žinių, skirti daug brangaus laiko arba turėti etatinį civilinės saugos specialistą, kuris užtikrintų gerą civilinės saugos būklę.

Perduokite šiuos darbus mums, tiesiog skambinkite mob. 8 698 87 147, arba tel. (8 5) 270 88 09, arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt ir mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Biudžetinėms įstaigoms taikome papildomas nuolaidas. Esant poreikiui parengsime Jūsų ESVP skubos tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-01

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.